2. חובות משפטיות בגאט"ס

בעיקרון החובות המשפטיות בגאט"ס נחלקות לשני סוגים : חובות כלליות General ) ( Obligations וחובות ספציפיות . ( Specific Commitments ) ( א ) חובות כלליות ( General Obligations ) בעיקרון החובות הכלליות בהסכם חלות על כל מדינה ללא קשר לשאלת ההתחייבויות שנטלה על עצמה המדינה גם במגזרים ספציפיים . ( Most Favoured Nation ) MFN עקרון האומה המועדפת ביותר ( MFN ) חל על כל דבר חקיקה או הסדרה הכלולה בהסכם גאט"ס . עקרון b > un MFN n חובה על כל מדינה החברה בארגון הסחר העולמי להעניק לשירותים או לספקי השירותים יחס שווה ליחסה כלפי שירותים דומים או כלפי ספקי שירותים דומים מכל מדינה אחרת ( לאו דווקא מדינה חברה בארגון הסחר העולמי . ( ניתן לציין החלשה מסוימת של העיקרון בכך שבתנאים מסוימים הגאט"ס מאפשר חריגים לעקרון . MFN n חשיבות עקרון MFN n לגבי יישום החובות המשפטיות בהסכם השירותים גם הוכרה בהחלטת ערכאת הערעורים שקבעה חד משמעית שלשון סעיף 11 GATS אינה אוסרת רק הפליה בחקיקה או בהסדרה אלא גם הפליה בפועל , ובלשון ההחלטה : 27 לניתוח החובות המשפטיות במסגרת הגאט"ס והפניה לפסיקה של הגוף ליישוב סכסוכים של ארגון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן