3. בחינה של משטר ה-FSC והמעבר ל-IEA

משטר , FSC n וקודמו משטר ה ^ ס , נועדו להעניק תמריץ ליצואנים . החידוש במשטר FSC n היה בצורך לפעול באמצעות חברה זרה הפועלת מחוץ לארצות הברית על מנת ליהנות מהטבות המס . בעניין משטר , FSC n השאלה המקדמית היא מה מקור הרווחים ? מצד אחד , היות שהייצור מבוצע בארצות הברית , מקור המוח הוא בארצות הברית אלא אם נקבל את הגישה שגם "מכירות" נחשבות כפעילות כלכלית . מצד אחר , היות שמבחינה משפטית הרווח נצמח לחברה זרה במדינה אחרת , הרי לכאורה מקור ההכנסה צריך להתייחס למדינה שבה התאגיד הזר פועל . כפי שעולה מהחלטות גופי השיפוט של ארגון הסחר העולמי , היות שחברת FSC n משמשת כחברה ללא פעילות כלכלית אמתית , לפיכך מקור הרווח של FSC n הוא למעשה בארצות הברית . מטעם זה נאלצה ארצות הברית לערוך רפורמה במשטר . IRC Section 95 l ( e ) .-m 35 36 משטר ( Domestic International Sales Corporation ) DISC n נחקק ב ו , 197 ומטרתו היתה , כמו משטר , FSC n לעודד את הייצוא . להרחבה בעניין זה ראו : K . Simon "The Great DISC Controversy" 2 B . U . J . Tax L . ( 1984 ) 115 , 123-124 ; W . M . Considine "The DISC Legisla...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן