2. משטר ה-FSC

נקדים ונבחין בין שתי אפשרויות מרכזיות הקיימות בתכנון העסק ליצואנים תושבי ארצות הברית . אפשרות אחת היא לייצר בארצות הברית ולמכור לגורם זר , בלתי תלוי , שימכור את המוצר בשוק העולמי . אפשרות אחרת היא לייצר בארצות הברית ולמכור את הסחורה לחברת בת בבעלות מלאה של היצרן , המאוגדת במדינה נוחת מס או במקלט מס , שתפקידה למכור את הסחורה . האפשרות השנייה שלעיל מצויה במוקד משטר . FSC n במקרה זה חברת הבת מאוגדת מחוץ לארצות הברית כ"תאגיד מכירות זר" FSC - - Foreign Sale ) ( Corporation בהתאם להוראות חוק מיוחדות . פעילות ייצוא באמצעות FSC מאפשרת לתושב ארצות הברית קבלת פטור ממס על חלק מההכנסות של הייצוא . הוראות החוק בעניין משטר niwip FSC n שחלק מהכנסות תאגיד FSC n ייחשבו לה D > mn שלא שולמו יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים . " חנרה נשלטת זרה מוגדרת כחברה שמניותיה או הזכויות בה אינן רשומות למסחר בבורסה , ואולם אם נרשמו בחלקן , פחות מ 30 ° / 0 מהמניות או מהזכויות של אותה הקבוצה הוצעו לציבור ; חברה שרוב הכנסותיה או רווחיה נובעים מהכנסה פסיבית ; חברה ששיעור המס האפקטיבי החל על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן