סובסידיות לייצוא

ישראל מספקת סובסידיות לייצוא רק למעט מוצרים . בשנים 1998-1997 ניתנה סובסידיה כזאת רק לפרחים קטופים . 54 שם , בעמי . 91-87 55 מונין ושרון , לעיל הערה . 52 Trade Policy Review : Israel , supra note 47 , at pp . 83-84 56 57 סיוע זה כולל , בין היתר , את התמיכות התקציביות , התמיכות למחירי המים לחקלאות , תקציב שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות , וההוצאה התקציבית למימון הסדר הקיבוצים . על פי נתונים אלו , סך התמיכות בחקלאות מהווים 11 . 30 / 0 מסן הפדיון החקלאי השנתי ( לעומת 22 ° / 0 בארצות הברית ו 34 ° / 0 בקהילה האירופית ;( ע' כהן "סבסוד החקלאות בישראל . 3 ° / 0 - וו מהפדיון , לעומת 34 ° / 0 באיחוד האירופי" , 27 . 8 . 2002 r re . בעמי ג . 9 Trade Policy Review : Israel , supra note 47 , at 85-86 58  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן