2. כבילת מכסים ותעריפיקציה בחקלאות

בנושא המשא ומתן על שיעורי המכס תרמה ישראל למשא ומתן על ידי הגשת הצעה של 109 כבילת מכסים שהקיפה אלפי פריטי מכס . שיעורי המכס שנכבלו היו רבים בהרבה ונמוכים לעומת הכבילות שהגישה ישראל עד כה במסגרת גאט"ט . אולם כבילות אלו לא היוו התחייבות להפחתה נוספת של שיעורי המכס אלא שיקפו בעיקר את הפחתות 0 וי המכסים שביצעה ישראל ממילא באופן חד צדדי בין שנת הבסיס לשנת ו . 199 בעקבות המשך הפחתה זו במסגרת תכנית חשיפת המשק ליבוא , ירדו שיעורי המכס באופן משמעותי הרבה מתחת לשיעורי הכבילות שהגישה ישראל . בעקבות כך , הכבילות של ישראל במסגרת ארגון הסחר העולמי , בייחוד במוצרי תעשייה , הן היום כמעט חסרות כל משמעות מעשית וקבועות בשיעורים הגבוהים לעתים עשרת מונים משיעורי המכס הנוהגים בפועל . בתחום החקלאות גילתה ישראל השתתפות פעילה במשא ומתן להפחתת הסובסידיות . הואיל ובישראל תמריצי ייצוא כמעט אינם מצויים , הסכם על הפחתתן של סובסידיות כאלו צפוי היה לסייע לייצוא החקלאי הישראלי . לעומת זה ווו ההסכם חייב גם הפחתת הסובסידיות הישירות לחקלאות בישראל בכ . 30 ° / 0 בתחום הפחתת המכסים על הייבוא החקלאי ניצלה ישראל את מעמדה כ"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן