אינדקס

[ הערה : האינדקס אינו מכיל מראי מקום למילון המונחים ] א אבות טיפוס Prototypes 116 אבן דרך Milestone 0 גירת שלב closure of phase 41 משך אפ zero duration of 153 י 0 אומדן בנקודת הסיום Estimate at completion ( EAC ) 89 , 199 , 220-221 אומדן להשלמה Estimate to complete ( ETC ) 89 , 219-220 אומדן על ב 0 י 0 הקבלה Analogous estimating 169-170 , 204-205 אומדנים עצמאיים Independent estimates 376 אחריות / מחויבות Responsibility 264 , 316 אי-התאמה Nonconformance 229 עלות של cost of 235 איום ( ים ) Threat ( s ) אסטרטגיות ל- strategies for 344-345 אי זון משאבים Resource leveling 179 איכות Quality 228 ראה גם ( תהליך ) See also Plan Quality 247 תכנון איכות ; שבעת process ; Seven basic כלי האיכות הב quality tools audits for ם" 0 י 0 אילוצים Constraints 5 , 124 , 168 , 365 אי 0 וף דרישות ( תהליך ) Collect Requirements process 105 , 430 תשומות inputs 113 תפוקות outputs 117-119 0 קירה overview 110-112 כלים ושיטות tools and techniques 114-117 אירוע סיכון Risk event 52 , 163 , 203 , 225 אמידה ראה גם אומדן...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ