תרשים ‭A1 -5‬ .־ הכנת מסמך ייזום פרויקט: תשומות ותפוקות