13.3 ניהול מעורבות בעלי עניין

ניה 1 ל מעורבות בעלי העניין הוא התהליך שבו מקיימים תקשורת ועובדים עם בעלי עניין לשם השגת הצרכים / הציפיות שלהם , מתייחסים לסוגיות כשהן מתעוררות ומטפלים במעורבות הולמת של בעלי העניין בפעילויות הפרויקט לאורך כל מחזור חייו . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר למנהל הפרויקט להגביר את תמיכתם של בעלי העניין ולמזער את התנגדותם , ובכך להגדיל במידה ניכרת את הסיכויים להצלחת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 13-8 תרשים 13-9 הוא תרשים הזרימה של התהליך . ניהול מעורבות בעלי בעניין כרוך בפעילויות דוגמת : השגת מעורבות בעלי עניין בשלבי פרויקט נאותים כדי להשיג או לאשר את המשך מחויבותם להצלחתו של הפרויקט ; ניהול ציפיות בעלי העניין באמצעות משא ומתן ותקשורת , תוך הבטחת השגת המטרות של הפרויקט ; התייחסות לחששות אפשריים שעוד לא הפכו לסוגיות וחיזוי בעיות עתידיות שאפשר שיועלו על ידי בעלי העניין . יש לזהות חששות אלה ולדון בהם בהקדם האפשרי כדי לאמוד את סיכוני הפרויקט הקשורים בהם ; הבהרה ופתרון סוגיות שזוהו . ניהול מעורבות בעלי העניין עתר להגדיל את ההסתברות להצלחת הפרויק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ