תרשים ‭:13-2‬ זיהוי בעלי עניין: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות