תרשים ‭:11-11‬ ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות