11.4 ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים

ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים הוא התהליך לניתוח מספרי של השפעת הסיכונים המזוהים על המטרות הכוללות של הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מניב מידע כמותי על הסיכונים לצורך תמיכה בקבלת החלטות . המטרה היא לצמצם את מידת האי-ודאות בפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-11 תרשים 11-12 הוא תרשים הזרימה של התהליך . ניתוח כמותי של סיכונים מתבצע על סיכונים שתועדפו על-ידי תהליך ניתוח הסיכונים האיכותי כבעלי סבירות והשפעה ניכרות על דרישות הפרויקט המתחרות . בתהליך הביצוע של ניתוח כמותי של סיכונים מנותחות ההשלכות של סיכונים אלה על מטרות הפרויקט . מרבים להשתמש בו בעיקר כדי להעריך את ההשפעה המצטברת של כל הסיכונים בפרויקט . כאשר הסיכונים מניעים את הניתוח הכמותי , אפשר להיעזר בתהליך כדי לדרג את הסיכונים מספרית . ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים מתרחש לרוב אחרי התהליך לביצוע ניתוח איכותי של סיכונים . במקרים מסוימים , אפשר שלא ניתן יהיה לבצע את התהליך לביצוע ניתוח כמותי של סיכונים בגלל היעדר נתונים מספקים עבור הכנת מודלים נאותים . על מנהל הפרויקט להפעיל את שיקול ד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ