תרשים ‭:11-8‬ ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות