11.3 ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים

ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים הוא תהליך של תעדוף סיכונים לצורך המשך ניתוח או פעולה , וזאת על ידי שילוב והערכה של הסתברות התרחשותם והשלכותיהם . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך שהוא מאפשר למנהלי הפרויקט לצמצם את רמת האי-ודאות ולהתמקד בסיכונים שבעדיפות גבוהה . התשומות , הכלים ןהשיסות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 11-8 תרשים 11-9 הוא תרשים הזרימה של התהליך . ניתוח סיכונים איכותי מאפשר לתעדף את הסיכונים שזוהו בעזרת ההסתברות היחסית שלהם או הסבירות להתרחשותם ובעזרת הערכת ההשפעה שתהיה להם על מטרות הפרויקט , אם יתממשו . כמו כן , גורמים אחרים כגון מסגרת הזמן למענה ויכולת קבלת הסיכון של הארגון , קשורים לאילוצ פרויקט הנוגעים לעלות , ללוח זמנים , לתכולה ולאיכות . הערכות כאלו משקפות את גישתם של צוות הפרויקט ובעלי עניין אחרים כלפי הסיכונים . לפיכך , לצורך הערכה אפקטיבית , על משתתפי המפתח בתהליך הניתוח האיכותי של הסיכונים לזהות את הסיכון באופן מפורש ולנהל את הגישות כלפיו . כאשר גישות אלה מטות את הערכת הסיכונים שזוהו , יש להקדיש תשומת לב לזיהוי ההטיה ולתיקונה . הגדרת רמות של הסתברות והשפעה יכולה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ