11.1.3 תכנון ניהול סיכונים: תפוקות

11 . 1 . 3 . 1 תכנית ניהול סיכונים תכנית לניהול סיכונים היא רכיב של תכנית לניהול פרויקט והיא מתארת את מבנה הפעילויות של ניהול הסיכונים ואת אופן ביצועו בפרויקט . תכנית ניהול הסיכונים כוללת את הדברים הבאים : מתודולוגיה - התכנית מגדירה את הגישות , את הכלים ואת מקורות הנתונים שישמשו לניהול סיכונים בפרויקט ; תפקידים ותחומי אחריות - עבור כל סוג פעילות שנכלל בה , התכנית מגדירה חברי צוות פרויקט מובילים ותומכים וחברי צוות ניהול סיכונים , וכן מגדירה את תחומי האחריות שלהם ; תקצוב - התכנית אומדת את הכספים הדרושים , בהתבסס על המשאבים שהוקצו , כדי לכלול אותם בתכנית הבסיס לעלויות , וקובעת נוהלי יישום עתודות לשעת חירום ועתודות הנהלה ; תזמון - התכנית מגדירה מתי ובאיזו תכיפות יבוצעו תהליכי ניהול הסיכונים במשך חיי הפרויקט . היא יוצרת נהלים ליישום עתודות זמן לשעת חירום וקובעת פעילויות לניהול סיכונים שיש להוסיף ללוח הזמנים של הפרויקט ; קבוצות סיכונים - התכנית מציעה אמצעים לקיבוץ 0 יבות סיכון אפשריות . אפשר לנקוט כמה גישות , לדוגמה במבנה המבו 00 על מטרות הפרויקט לפי קטגוריה . במהלך זיהוי הסיכונים , מבנה סיכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ