תרשים ‭:9-7‬ גיוס צוות פרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות