8.1.1 תכנון ניהול איכות: תשומות

8 . 1 . 1 . 1 תכנית ני הול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 תכנית ניהול פרויקט משמשת להכנת תכנית ניהול איכות . המידע המשמש להכנת תכנית ניהול איכות כולל , בין היתר : תכנית ב 0 י 0 לתכולה - תכנית בסיס לתכולה ( סעיף ( 5 . 4 . 3 . 1 כוללת : 0 תיאור תכול ת הפרוי קט - תיאור תכולת פרויקט כולל את תיאור הפרויקט , את תוצרי פרויקט עיקריים ואת תבחיני הקבלה . לרוב , תכולת המוצר כוללת פרטים על סוגיות טכניות ובעיות שונות שעלולות להשפיע על תכנון האיכות ושאמורות היו להיות מזוהות כתוצאה מתהליכי התכנון הנכללים בניהול תכולת הפרויקט . הגדרת תבחיני קבלה עשויה להגדיל או להקטין בצורה משמעותית עלויות איכות , ומכאן את עלויות הפרויקט . עמידה בכל תבחיני הקבלה , פירוש הדבר שסופקו צורכיהם של נותן החסות ו / או הלקוח ; 0 מבנה תכולת עבודה - ( WBS ) מבנה תכולת העבודה מזהה את התוצרים ואת חבילות העבודה שבהם נעשה שימוש לצורך מדידת ביצועי הפרויקט ; 0 מילון מבנה תכול ת עבודה - מילון מבנה תכולת עבודה מציג מידע מפורט על רכיבי מבנה תכולת עבודה ; תכנית ב 0 י 0 ללוח זמנים - תכנית בסיס ללוח זמנים מתעדת מדדי ביצוע לוח זמנים מקו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ