תרשים ‭:8-3‬ תשומות, כלים ושיטות ותפוקות של תכנון ניהול איכות