תרשים ‭:7-1 0‬ בקרת עלויות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות