7.4 בקרת עלויות

בקרת עלויות היא התהליך הכולל מעקב ארור 0 סטו 0 הפרויקט לשם עדכון עלויות הפרויקט ולשם ניהול השינויים בתכנית הב 0 י 0 לעלויות . התועלת העיקרית בתהליך היא בכך , שהוא מ 0 פק את האמצעים לזיהוי סטייה מהתכנית כדי לנקוט פעולה מתקנת וכדי למזער סיכון . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 7-10 תרשים 7-11 הוא תרשים הזרימה של התהליך . כדי לעדכן את התקציב יש לדעת את העלויות בפועל שהוצאו עד כה . כל תוספת לתקציב שאושר - יש לאשר בתהליך ביצוע בקרת שינויים משולבת ( סעיף . ( 4 . 5 אין טעם רב במעקב ארור הוצאות הכספים אם לא מתייחסים לערך העבודה שמבצעים תמורת ההוצאות , אלא רק חותרים לאפשר לצוות הפרויקט לעמוד בתקציב שאושר . רוב המאמץ של בקרת העלויות מושקע בניתוח הקשר בין צריכת כספי הפרויקט לבין העבודה הממשית שמבצעים עבורה . המפתח לבקרת עלויות תכליתית הוא ניהול תכנית הבסיס המאושרת לעלויות והשינויים בה . בקרת עלות פרויקט כוללת : השפעה על הגורמים שמחוללים שינויים בתכנית הבסיס המאושרת לעלויות ; וידוא שכל הבקשות לשיט מבוצעות כראוי ; ניהול השינויים בפועל במועד התרחשותם ; וידוא שעלות ההוצאו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ