7.3.1 קביעת תקציב: תשומות

7 . 3 . 1 . 1 תכנית ניהול עלויות מתוארת בסעיף . 7 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול העלויות מתארת את אופן הניהול של עלויות הפרויקט ואת בקרתן . 7 . 3 . 1 . 2 תכנית ב 0 י 0 לתכולה תיאור תכולת פרויקט . מגבלות תקופתיות ורשמיות על הוצאת כספי הפרויקט יכולות להיקבע על ידי הארגון , על ידי חתה 0 ) עיף ( 12 . 2 . 3 . 2 או על ידי ישויות אחרות , כגון סוכנויות ממשלתיות . תיאור תכולת הפרויקט ישקף את אילוצי המימון האלה ; מבנה תכולת עבודה . מבנה תכולת העבודה 0 ) עיף ( 5 . 4 מפרט את הקשרים בין כל תוצרי הפרויקט ומרכיביהם השונים ; מילון מבנה תכולת העבודה . מילון מבנה תכולת העבודה 0 ) עיף ( 5 . 4 . 3 . 1 ותיאורי העבודה המפורטים הקשורים אליו מזהים את התוצרים ומתארים את העבודה על כל מרכיב מבנה תכולת העבודה שדרוש עבור הפקת כל תוצר . 7 . 3 . 1 . 3 אומדני עלות לפעילות מתוארים בסעיף . 7 . 2 . 3 . 1 מסכמים את אומדני העלות עבור כל פעילות במסגרת חבילת העבודה כדי לקבל אומדן עלות עבור כל חבילת עבודה . 0 י 0 ב 7 . 3 . 1 . 4 לאומדנים מתואר בסעיף . 7 . 2 . 3 . 2 הפרטים התומכים באומדני העלות הנכללים בבסיס לאומדנים צריכים לפרט א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ