7.2.1 אמידת עלויות: תשומות

7 . 2 . 1 . 1 תכנית ניהול עלויות מתוארת בסעיף . 7 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול עלויות מגדירה את אופן ניהול העלויות בפרויקט ואת בקרתן . היא כוללת את השיטה שנוקטים ואת רמת הדיוק הנדרשת לאמידת עלות הפעילות . 7 . 2 . 1 . 2 תכנית ניהול משאבי אנוש מתוארת בסעיף . 9 . 1 . 3 . 1 התכנית לניהול משאבי אנוש קובעת את תכונות איוש הפרויקט , את התעריפים האישיים ואת תגמולים / הוקרות הנוגעים לאלה , שהנם מרכיבים הכרחיים להכנת אומדני עלות הפרויקט . 7 . 2 . 1 . 3 תכנית ב 0 י 0 לתכולה תכנית הב 0 י 0 לתכולה כוללת את הרכיבים הבאים : תיאור תכולת פרויקט . תיאור תכולת הפרויק 0 ( סעיף ( 5 . 3 . 3 . 1 קובע את תיאור המוצר , את תבחיני הקבלה , את התוצרים העיקריים , את גבולות הפרויקט , את ההנחות ואת האילוצים של הפרויקט . כאשר אומדים את עלויות הפרויקט , אחת השאלות הבסיסיות היא אם להגביל את האומדנים לעלויות הישירות של הפרויקט או לכלול בהם גם את העלויות העקיפות . עלויות עקיפות הן העלויות שלא ניתן לשייך ישירות לפרויקט מ 0 וים ולפיכך מםכמים ומקצים אותן באופן שווה בין כמה פרויקטים על פי נוהל חשבונאי מאושר ומתועד . אחד האילוצים ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ