תרשים ‭:7-4‬ אמידת עלויות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות