7.2 אמידת עלויות

אמידת עלויות היא תהליך שבו מעריכים את המשאבים הכספיים הנחוצים לשם השלמת פעילויות הפרויקט . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא קובע את סכומי העלויות הנדרשים לשם השלמת מלאכת הפרויקט . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 7-4 תרשים 7-5 הוא תרשים הזרימה של התהליך . אומדני עלות הם תחזית המבו 00 ת על המידע הידוע בנקודת זמן נתונה . אומדני עלויות כוללים זיהוי והתחשבות בחלופות שונות של עלויות שמטרתם להתחיל את הפרויקט ולסיימו . יש לתת את הדעת לסיכונים ולניתוח חלופות עלות , למשל ייצור לעומת קנייה , קנייה לעומת חכירה ושימוש במשאבים משותפים , כדי להגיע לעלות המיטבית עבור הפרויקט . לרוב מבטאים את אומדני העלות כיחידות של מטבע כלשהו ( לדוגמה , דולר , אירו או ין , ( אף כי במקרים מסוימים משתמשים ביחידות מידה אחרות , למשל שעות צוות או ימי צוות , כדי להקל את ההשוואות על ידי ביטול השפעותיהן של תנודות המטבע . את אומדני העלות יש לבחון וללטש במהלך ביצוע הפרויקט כדי לשקף את הפרטים הנוספים שנחשפים ואת ההנחות הנבחנות . אומדני הפרויקט ייעשו מדויקים יותר במקביל להתקדמות הפרויקט במחזור ח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ