תרשים ‭:6-16‬ הכנת לוח זמנים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות