תרשים ‭:6-1 5‬ אמידת משכי פעילות: תרשים זרימה של התהליך