6.5 אמידת משכי פעילות

אמידת משכי הפעילות היא תהליך לאמידת מספר תקופות העבודה הנדרשות לשם השלמת פעילויות פרטניות בהינתן המשאבים החזויים . התועלת העיקרית בתהליך זה היא בכך שהוא מספק את כמות הזמן שתידרש להשלמת כל אחת מהפעילויות , שהיא תשומה חשובה עבור התהליך הכנת לוח הזמנים . התשומות , הכלים והשיטות והתפוקות של תהליך זה מתוארים בתרשים . 6-14 תרשים 6-15 הוא תרשים הזרימה של התהליך . אמידת משכי פעילות מתבצעת באמצעות מידע על תכולת העבודה של הפעילות , על 0 וגי משאבים נדרשים , על אומדן כמויות משאבים ועל לוחות שנה למשאבים . הקלטים לאמידת משך הפעילות יהיו האדם או הקבוצה בצוות הפרויקט הבקיאים ביותר בטבעה של העבודה בפעילות מסוימת . אומדן משך הפעילות מפורט בהדרגה יותר ויותר ובמסגרת התהליך מביאים בחשבון את איכות נתוני הקלט ואת זמינותם . למשל , ככל שקיימים נתונים מדויקים ומפורטים יותר על עבודת ההנדסה והתיכון בפרויקט , משתפרת מידת הדיוק של אומדני משך הפעילות . לפיכך , אפשר להניח שאומדן משך הפעילות הופך בהדרגה למדויק יותר ובאיכות טובה יותר . תהליך אמידת משכי פעילות מחייב לאמוד את כמות מאמץ העבודה הנדרש להשלמת הפעילות ואת כמו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ