תרשים ‭:6-5‬ הגדרת פעילויות: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות