6.1.1 תכנון ניהול לוח זמנים: תשומות

6 . 1 . 1 . 1 תכנית ניהול פרויקט מתוארת בסעיף . 4 . 2 . 3 . 1 התכנית לניהול הפרויקט כוללת מידע המשמש להכנת תכנית ניהול לוח הזמנים , ובכלל זה : תכנית ב 0 י 0 לתכולה - תכנית ב 0 י 0 לתכולה כוללת את תיאור תכולת הפרויקט ואת פרטי מבנה תכולת עבודה המשמשים להגדרת פעילויות , אמידת משכים וניהול לוח זמנים ; מידע אחר - החלטות בנושאי עלות , סיכון ותקשורת בתכנית לניהול הפרויקט הקשורות לתזמון והמשמשות להכנת לוח הזמנים . 6 . 1 . 1 . 2 מסמך ייזום פרויקט מתואר בסעיף . 4 . 1 . 3 . 1 מסמך ייזום פרויקט מגדיר את תמצית לוח הזמנים של אבני הדרך ואת הדרישות לאישור הפרויקט שישפיעו על ניהול לוח הזמנים לפרויקט . 6 . 1 . 1 . 3 גורמים סביבתיים של הארגון מתוארים בסעיף . 2 . 1 . 5 הגורמים הסביבתיים של הארגון המשפיעים על תהליך התכנון של ניהול לוח הזמנים הם , בין היתר : תרבות ומבנה ארגוני ; זמינות משאבים ומיומנויות ; תוכנה לניהול פרויקט המספקת את כלי התזמון וחלופות אפשריות לניהול לוח הזמנים ; מידע מסחרי שפורסם , כגון מידע על תפוקה משאבים , לרוב זמין ממסדי נתונים מסחריים ; מערכות ארגוניות להרשאות עבודה . 6 . 1 . 1 . 4 נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ