תרשים ‭:6-3‬ תכנון ניהול לוח זמנים: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות