תרשים ‭:5-10‬ יצירת מבנה תכולת עבודה: תרשים זרימה של התהליך