תרשים ‭:5-9‬ יצירת מבנה תכולת עבודה: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות