תרשים ‭:5-4‬ איסוף דרישות: תשומות, כלים ושיסות ותפוקות