תרשים ‭:4-4‬ הכנת תכנית ניהול פרויקט: תשומות, כלים ושיטות ותפוקות