תרשים ‭:3-2‬ קשרים של קבוצות תהליכים בשלב או בפרויקט