תרשים ‭:2-8‬ רמות עלות ואיוש אופייניות לאורך מחזור כללי של ח" פרויקט