סימנים ונוסחאות

סימנים נוסחאות אינדקס א אוהבי סיכון 54 אופציה לפדיון מוקדם 184 , 180 , 177 , 176 , 139 Call Provision - אופציה נדחית לפדיון מוקדם 176 Deferred Call Provision - אופציות לאליות 459 , 458 , 455 , 451 , 444 , 443 , 412 , 300 , 2 Real Options - איגוד מנהלי הכספים בארה 32 Financial Executives International - ב" איגרת חוב ( אג '' ח ) 135 אג"ח חברות '') קונצרניות 71 ( " אג"ח ממשלתיות 71 , 71 אג"ח מסוג 182 , 137 First Mortgage Bonds n '' AK מסוג 182 , 137 Second Mortgage Bonds אג"ח מסוג 182 , 137 Limited Open-end Mortgage אג"ח מסוג 182 , 137 Open-end Mortgage אג-ח"אפס 183 , 148 , 139 Zero-Coupon Bonds - 182 , 137 Mortgage Bonds - Nrorwn-rVON  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ