12.11 סיכום

מדיניות חלוקת הרווחים של החברה נקבעת בהתחשב במגוון רחב של שיקולים . שיקול מרכזי בקביעת מדיניות זו הוא צורכי מימון ההשקעות של החברה . חלוקת רווחים בשיעור גבוה מהרווחים מגדילה את תלות החברה בגיוס הון חיצוני למימון השקעותיה . מועצת המנהלים של החברה היא המחליטה על חלוקת דיבידנדים והיא המחליטה גם על סוג הדיבידנד שיחולק ועל הסכום שלו . סוגי הדיבידנד הס י דיבידנד במזומן ( Cash Dividend ) דיבידנד הטבה ( Stock Dividend ) דיבידנד בעין ( Dividend in Kind ) גם רכישה בחזרה של מניות החברה , stock Repurchase ) או ( stock Buyback היא חלוקת מזומנים לחלק מבעלי המניות ולכן נחשבת כסוג של דיבידנד . בארה"ב נהוגה הבחנה בין סוגים שונים של דיבידנד במזומן , י דיבידנד רגיל ( Regular Dividend ) דיבידנד אקסטרה ( Extra Dividend ) דיבידנד מיוחד ( Special Dividend ) בישראל מבחינים בין : דיבידנד ביניים ( Interim Dividend ) דיבידנד סופי ( Final Dividend ) בתהליך החלוקה יש כמה תאריכים חשובים . • תאריך ההכרזה על הדיבידנד ( Announcement Date ) or / 7 "הקובע' , הנקרא גם "יום הקום" ( Cum-Date ) ראו : E . Fama and K . French...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ