מכפיל ההון העצמי

מכפיל ההון העצמי מוגדר כשווי הכלכלי של המניה חלקי שווייה בספרים . כמו מכפיל הרווח , גס את מכפיל ההון העצמי נהוג לחשב כמחיר השוק של המניה חלקי שווייה בספרים . השוואת המכפיל בחישוב על פי המחיר לעומת החישוב על פי השווי עשוי לסייע בהחלטות ההשקעה של המשקיע . בדרך כלל המשקיע מעוניין לרכוש את המניה אם המכפיל על פי המחיר נמוך מהמכפיל על פי השווי הכלכלי . כפי שראינו , שיעור התשואה על ההון העצמי המושקע בחברה יחסית לשיעור התשואה הנדרש הוא משתנה המפתח המשפיע על שווי המניה ועל מכפיל הרווח שלה . להלן נראה כי כך הדבר גם באשר למכפיל ההון העצמי . נסמן את שווי הספרים של ההון העצמי בזמן 0 ב- £ , " ואת מספר המניות . " -ב שיעור התשואה על ההון העצמי הוא הרווח הנקי חלקי ההון העצמי המושקע : ( l-T )( EBIT-k D ) R 0 E ^ bvfi נחלק את המונה והמכנה במספר המניות ונקבל את מכפיל ההון העצמי על בסיס המניה היחידה , כאשר cm \ מסמן את ערך המניה בספרים בזמן 10 ( l -T )( EBIT-k D ) {\ -T ){ EBIT-k D ) n e x ROE = = E bvfi E ln ; 0 P n מכאן : e = ROE * P bv Q > נציב בנוסחת מודל הצמיחה הקבועה י  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ