תרשים ‭12.5‬ זרם הדיבידנדים בחלופות שונות של שיעורי צבירה ושל שיעורי תשואה על ההון העצמי