ה0בר: כאשר ROE גבוה משיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי, השקעת הרווה הנקי ברוזרה בחברה, במקום לשלמו כדיבידנד, מעלה את שווי המניה, כי חלופות ההשקעה מחוץ לחברה ברמת סיכון זהה, מניבות שיעורי תשואה נמוכים ‭ROE-D‬ של החברה. כאשר שיעור התשואה על ההון העצמי המושקע בחברה נמוך משיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי, השקעת הרווח הנקי בחזרה בחברה מקנ1ינה את שווי ‭,rron‬כי חלופות ההשקעה מחוץ לחברה ברמת סיכון זהה,מניבות שיעורי תשואה גבוהים מ- ROE של החברה. תרשים ‭12.4‬ הירו0 בין רווחיות ההשקעה על ההון העצמי, שיעור