המצב המשפטי בישראל

בדומה לחוקים הקיימים בארה"ב , בבריטניה ובארצות האיחוד האירופי , חוק החברות החדש קובע שני מבחנים עיקריים לחלוקת דיבידנד . ? . 1 מבחן הרווח . 2 מבחן כושר הפירעון 10 לדיון ממצה בהיבטים המשפטיים של חלוקת דיבידנד בישראל ראו : יצחק סוארי , משה ברקת ודן גבעולי , היבטים בחלוקת דיבידנד לאור חיק החברות החדש , תל-אביב , 1999 עמי . 102-80 מבחן הרווח : מבחן הרווח קובע שהחברה רשאית לחלק דיבידנד מתוך רווחיה , כולל הרווחים הצבורים , אך אסורה חלוקת דיבידנד הגורעת מההון העצמי שהשקיעו בעלי המניות בחברה ( הון המניות והפרמיה , ( דהיינו , סכום הכסף שהזרימו בעלי המניות לחברה בעת הנפקת המניות . אמנם החוק מגדיר חריגים , אך ככלל הוא אוסר חלוקת דיבידנד הגורע מההון שהשקיעו בעלי המניות בחברה בתוספת או בניכוי שינויים שחלו בהון על פי כללי החשבונאות המקובלים . מבחן יכולת הפירעון : חוק החברות החדש קובע כי נוסף על מבחן הרווח , החברה תוכל  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ