לוח ‭12.1‬ נתונים עיקריים על חלוקת הדיבידנד על ידי החברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב, ‭) 2007‬שווי השוק וסכום הדיבידגד - במיליארדי ‭(₪‬