לוח ‭11.15‬ התמורה לבעלי החוב ולבעלי המניות משני מיזמי השקעה אפשריים