לוח ‭11.14‬ מיסוי ריבית ודיבידנדים: סכום הנטו לאחר מס חברות ולאחר מס אישי הנותר בידי בעלי ניירות הערך מגל ‭₪ 1‬ רווח תפעולי