11.8 אי שכלולים נוספים בשוק ההון והשפעתם על מבנה ההון הרצוי לחברה