תרשים ‭11.5‬ הקשר בין שיע/ר התשואה על סך ההון המושקע לבין שיעור התשואה על ההון העצמי המושקע