לוח ‭11.4‬ השפעת היחס בין שיעור התשואה על ההשקעה ובין שיעור הריבית על החוב על שיעור התשואה על ההון העצמי דוגמה: יהלי לוגי-טק בע"מ