שיעור התשואה על ההשקעה

שיעור התשואה על ההשקעה { p . 01 , Return on investment ) הוא הרווח התפעולי כאחוז מההון המושקע : EBIT ROI = בנוסחה זו , 1 מייצג , investment כלומר את סך ההון המושקע , EBIT-1 מייצג , כרגיל , את הרווח התפעולי . סך ההון המושקע מורכב מההון העצמי , , Equity שהוא הון הבעלים ויסומן , £ -ב ומהחוב שיסומן ב-ס . וכך : I = E + D בחישוב שיעור התשואה על סך ההשקעה ( R 01 ) אין מבחינים בין מרכיבי ההון . הרווח התפעולי כולו מחושב כאחוז מסך ההון שהושקע בלא תלות בהרכבו . לדוגמה , אם ההון שיעור התשואה על ההשקעה ( R 01 ) ידוע גם כשיעור התשואה על ההון המושקע Return on invested ) ROIC , ( Capital וכן גם כשיעור התשואה על הנכסים , . ( Return on Assets ) ROA בכל אלה הכוונה לרווח התפעולי כאחוז מההון המושקע , ויש לשים לב לכך שהרווח התפעולי הוא רווח לפני מס . שהושקע הוא ₪ 100 , 000 והרווח התפעולי הוא , ₪ 14 , 000 שיעור התשואה על ההשקעה הוא . 140 / 0  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ