11.3 הקשר בין הרווח התפעולי (EBIT) ובין הרווח למניה (EPS)

כדי להבהיר נקודה חשובה זו ננתח את הקשר שבין הרווח התפעולי ובין הרווח למניה במבני הון שונים . כזכור , הרווח התפעולי הוא EBIT ) Earnings before interest and Tax בראשי תיבות . ( כדי לקבל את הרווח הנקי יש להפחית מהרווח התפעולי את הריבית ואת המס ( כפי שמציינת במפורש ההגדרה באנגלית . ( כאשר מפחיתים את הריבית מהרווח התפעולי , מתקבלת ההכנסה החייבת במס . ממנה יש לנכות את חיוב המס , וכך מתקבל הרווח הנקי . הרווח למניה אינו אלא הרווח הנקי של החברה המחולק במספר המניות שלה . נבחן זאת בדרך פורמלית י . 1 נפחית את הריבית , kd « D מהרווח התפעולי , , EBIT ונקבל את ההכנסה החייבת במס י noDDnn = EB 1 T-k , rD החייבת במס ס הוא סכום החוב של החברה ? rt t הוא שער הריבית על החוב . המכפלה kd « D מייצגת את הריבית על החוב במונחים כספיים . הפחתת הריבית מהרווח התפעולי מציגה את ההכנסה החייבת במס . . 2 חיוב המס שווה לשיעור המס , 7 , כפול ההכנסה החייבת במס ו = T' ( EBIT K , 'D ) חיוב המס . 3 מההכנסה החייבת במס ננכה את חיוב המס וכך נקבל את הרווח הנקי : = [ i-Tj »( EBiT KrD ) הרווח הנקי . 4 לבסוף נחלק את הרווח הנקי במספ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ