תרשים ‭11.2‬ השפעת שיעור התשואה על 0ך ההשקעה על שיעור התשואה על ההון העצמי, בדרגת מנוף פיננסי נתון